neno_kategorie_banner1920x200

Връщания и оплаквания

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(3) Когато Доставчикът не е предоставил на Ползвателя-потребител изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 1 на настоящия член. Когато Доставчикът предостави на Ползвателя-потребител информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 1 на настоящия член, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора.

(4) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. В тези случаи Доставчикът е длъжен незабавно да изпрати на Ползвателя-потребител потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. За да упражни правото си на отказ, 
Ползвателят следва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1 на настоящия член.  

(5) Когато Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние Доставчикът възстановява всички суми,  получени от Ползвателя-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ от договора.

При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 1. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.

 

2. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

3. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Ползвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

4. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

5. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице в добър търговски вид, а именно – запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало такива. Стоките не трябва да са надраскани, ползвани, употребявани, скъсани, прани, гладени.

6. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

 

7. Ползвателят-потребител носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 

 

8. В случай, че Ползвателят-потребител носи отговорност за намалената стойност на стоката в хипотезите по т. 5 и т. 7 по-горе, Доставчикът има правото да удържи съответна сума от плащането към Ползвателя-потребител. В тези случаи между Доставчика и съответната куриерска фирма се съставя протокол, който удостоверява състоянието на стоката при нейното получаване от Доставчика.


(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.


Чл. 17. (1) Доставчикът е длъжен да предостави на Ползвателя-потребител стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими и при спазване на изискванията за съответствие по чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.
(2) Доставчикът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(3) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(4) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Доставчика, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(6) Доставчикът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 5, т. 1 и 2.

(7) Ползвателят-потребител има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4 или Доставчикът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 6 на този член;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Доставчикът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по ал. 2 на настоящия член;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Ползвателя-потребител.

(8) Ползвателят-потребител няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Доставчика.

(9) Ползвателят-потребител има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

 

Чл. 18. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Ползвателят-потребител предоставя стоките на разположение на Доставчика. При замяна на стоките Доставчикът взема заменените стоки обратно от Ползвателя-потребител за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на Доставчика да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Ползвателят-потребител не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

 

Чл. 19. В случаите на намаляване на цената съгласно чл. 17, ал. 4, т. 2 намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Ползвателя-потребител стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

 

Чл. 20. (1) Ползвателят-потребител упражнява правото си по чл. 17, ал. 4, т. 3 да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 17, Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Ползвателят-потребител ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато Ползвателят-потребител развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, той връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на Доставчика.

(4) Доставчикът възстановява на Ползвателя-потребител заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Ползвателя-потребител за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.

 

Чл. 21. (1) Ползвателят-потребител може да упражни правата си по чл. 17 – чл. 20

в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правата на Ползвателят-потребител по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

 

Чл. 22. (1) В случаите, в които Доставчикът отговаря за несъответствие на стоката, Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация по правилата на настоящия член.

(2) Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация на стоката независимо от това дали производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката.

(3) Когато производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, Доставчикът е длъжен да запази на Ползвателя-потребител първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

(4) Рекламацията на стока се предявява устно или писмено пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят-потребител посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят-потребител задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в в съответствие.

(9) Ако производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за предявяване на рекламация по ал. 7, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

(10) Доставчикът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 12 на настоящия член.

(11) При предявяване на рекламация Доставчикът или упълномощеното от него лице задължително я описват в регистъра, като на Ползвателя-потребител се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(12) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на Доставчика, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на Доставчика. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. 

(13) Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Ползвателя-потребител.

(14) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя-потребител.

(15) Предявяването на рекламация пред Доставчика не е пречка за предявяване на иск на Ползвателя-потребител в съда.


Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.
(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.
Чл. 24. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

 

 

 

  1.  
Shopping Cart
Scroll to Top